20 آوريل 2004 - ١ارديبهشت ١٣٨٣


جمهوری اسلامي مسئول وخامت سلامت سيامک پورزند است

دوشنبه ٣١ فروردين ماه سيامک پورزند در حالي به ملاقات خواهرش آمد که دو نفر زير بغل وی را گرفته بودند و خود قادر به راه رفتن نبود. بعدازظهر همان روز مقامات زندان به خواهر وی اعلام مي کنند که پورزند به بيمارستان مدرس تهران منتقل شده است.

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری سيامک پورزند برای ادامه معالجه وی در شرايطي انساني است.

سالهاست که ما نسبت به وضعيت سلامت سيامک پورزند و آزار و شکنجه هايي که بر او وارد مي شود به مسئولان جمهوری اسلامي هشدار مي دهيم. ما امروز جمهوری اسلامي را مسئول وخامت وضعيت سلامت سيامک پورزند مي دانيم و خواهان آزادی بدون قيد وشرط وی هستيم. از همان فردای دستگيری پورزند از حقوق اوليه و انساني خود از جمله به وکيل منتخب خود محروم بود، تا آنجا که با ضرب وشتم، يکي از زير دستان سعيد مرتضوی را بعنوان وکيل به وی تحميل کردند. گزارشگران بدون مرز بارها به شکنجه و فشارهای روحی- روانی که در مدت بازداشت برای وادار کردن سيامک پورزند به اعتراف بر وی اعمال شده است وعدم رعايت استانداردهای جهانی ناظر بر رعايت حقوق بشر در دادگاه و محل نگاه داری وی اعتراض کرده است. گزارشگران بدون مرز از خواست خانواده ی پورزند برای انتقال وی به بيمارستاني خصوصي و بدور از حيطه مسئوليت مقامات زندان و قوه قضاييه برای ادامه درمان و نجات جان وی، حمايت مي کند.

Word - 38 kb
PDF - 88 kb

ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است، دوازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز