گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر استReporters sans frontières 47 rue vivienne 75002 Paris - France

تماس با گزارشگران بدون مرز