کلید

کلید گروپ (TKG) بخش رسانۀ عمومی مؤسسه ای “خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان (DHSA)" است که از سال 2002 تاکنون بطور مستقلانه و آزاد برای تقویت دموکراسی و آزادی بیان و حمایت از نهادهای جامعۀ مدنی و ارگان های رسانه ای مستقل در سراسر کشور فعالیت می نماید.


سایت را نشان بده
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز