پذيرش سايت » پيوندها » مرکز خبرنگاران افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان

مركز خبرنگاران افغانستان يك نهاد مستقل، غير دولتی وغير سياسي است که براساس احكام قانون رسانه های همگاني كشور ایجاد گردیده است


سایت را نشان بده
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز