12 ژوئن 2008 - ٢٢ خرداد


محکوميت سنگين زندان برای روزنامه نگاران سعيد متين پور و يعقوب سالکي نيا

گزارشگران بدون مرز صدور احکام حبس سنگين برای دو روزنامه نگار سعيد متين پور و يعقوب سالکي نيا را محکوم مي کند. دادگاه اين دو روزنامه نگار که به هشت و يک سال زندان محکوم شده اند در پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع برگزار شده است. از سوی ديگر مسعود رفيعي طالقاني روزنامه نگار زنداني آزاد شده است.


گزارشگران بدون مرز صدور احکام حبس سنگين برای دو روزنامه نگار سعيد متين پور و يعقوب سالکي نيا را محکوم مي کند. دادگاه اين دو روزنامه نگار که به هشت و يک سال زندان محکوم شده اند در پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع برگزار شده است. از سوی ديگر مسعود رفيعي طالقاني روزنامه نگار زنداني آزاد شده است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "چنانکه در ايران رسم است پيگرد قضايي و محاکمه روزنامه نگاران در ابهام و ناروشني انجام مي گيرد. به قاعده تبديل شدن برگزاری دادگاه های غير علني و مخفي و بدون رعايت موازين قضايي نگران کننده است. "

سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان از سوی شعبه ١١٥ دادگاه انقلاب تهران به هت سال زندان محکوم شد. دادگاه وی را برای " ارتباط با بيگانگان به ٧ سال و برای "تبليغ عليه نظام" به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است.

این روزنامه نگار در تاريخ ٥ خرداد ماه ١٣٨٦ در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده بود. در تاريخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شد.

همين شعبه دادگاه يعقوب سالکي نيا روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات آذربايجان از جمله امید زنجان٬ شمس تبریز٬ و احرار، را به اتهام "تبليغ عليه نظام" به يک سال زندان محکوم کرده است. این روزنامه نگار در تاريخ ۹ آبان ماه ١٣٨٦ توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران پس از بازرسي منزل اش و ضبط دست نوشته ها، کتاب ها، سي دی و کامپيوتر بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. وی روز ٢٨ آذر ماه با سپردن ٨٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد. يعقوب سالکي نيا از جمله بنيان گذاران انجمني در دفاع از زندانيان سياسي در استان آذربايجان است. احام صادره به مدت پنج سال تعليق شده اند.

از سوی ديگر مسعود رفعيي طالقاني روزنامه نگار سرويس سياسي روزنامه فرهنگ آشتي در اوائل خرداد ماه از زندان آزاد شده است. در تاريخ ٢٥ فروردين ماموران امنيتي لباس شخصي به منزل مسعود رفعيي طالقاني مراجعه و پس از بارزسي منزل و ضبط وسايل کار و مدارک شخصي وی، اين روزنگار را به محلي نامعلوم منتقل کردند. دلايل بازداشت اين روزنامه نگار از سوی مقامات قضايي و امنيتي رسما اعلام نشد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز