9 ژوئيه 2008 - ١٩ تیر


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايي است

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايي روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده ئاسو است. اين روزنامه نگار در تاريخ ١٢ تير ماه به بعد از احضار به شعبه چهار بازپرسي دادگستری سنندج روانه زندان شد. تا امروز مقامات رسمي قضايي هيچ توضيحي در باره دلايل دستگيری و يا محل نگگاه داری اين زنداني نداده اند.


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايي روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده ئاسو است. اين روزنامه نگار در تاريخ ١٢ تير ماه به بعد از احضار به شعبه چهار بازپرسي دادگستری سنندج روانه زندان شد. تا امروز مقامات قضايي هيچ توضيحي در باره دلايل دستگيری و يا محل نگاه داری اين روزنامه نگار نداده اند.

صديق مينايي ٣٥ ساله و متاهل، عضو هيات تحريره هفته نامه ئاسو و همکار روزنامه های محلي استان کردستان بارها از سوی مقامات قضايي برای فعاليت های مطبوعاتي اش احضار و مورد بازجويي قرار گرفته است. اين روزنامه نگار در ٢٠ مرداد ماه ١٣٨٤در پي احضار به شعبه چهار بازپرسي دادگاه انقلاب سنندج به اتهاماتي چون " اقدام عليه امنيت ملي" و نشر اکاذيب" تفهيم اتهام ولي با قرار وثيقه ٢٠ ميليون تومان آزاد شد. صديق مينايي در شهريور ماه سال بعد در پشت درهای بسته محاکمه و به دو سال حبس تعليقي محکوم شده بود.

هفته نامه ئاسو که به دو زبان کردی و فارسي منتشر مي شد در مرداد ماه ١٣٨٤ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توقيف شد. بسياری از روزنامه نگاران اين هفته نامه تعقيب قضايي قرار گرفته و يا به زندان محکوم شده اند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز