13 ژوئيه 2003 - 


تاسف عميق گزارشگران بدون مرز از در گذشت خانم زهرا کاظمي

گزارشگران بدون مرز مراتب تاثر و تاسف عميق خود را از درگذشت زهرا کاظمي اعلام مي کند. صبح امروز از طريق خانواده ی ايشان مطلع شديم که روزنامه نگار پنجاه و چهار ساله ی ايراني تبار کانادائي که بر اثر ضربه مغزی در بيمارستان بقية الله بستری و در حالت اغما بسر مي برد؛ جان باخته است. اين خبرنگار در سوم تير ماه توسط نيروهای انتظامي در حين تهيه عکس از صحنه های دستگيری دانشجويان، بازداشت شده بود. هنوز مشخص نيست که زهرا کاظمي چگونه در بازداشت به حالت اغما در آمده و به بيمارستان منتقل گرديده است

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که : " ما مقامات رسمي جمهوری اسلامي ايران را به دليل اول دستگيری خودسرانه اين خبرنگار و سپس عدم کمک رساني پزشکي مناسب، مسئول مرگ زهرا کاظمي مي دانيم. مرگ غم انگيز زهرا کاظمي نشان مي دهد که رژيم ايران يکي از بدترين حکومت های جهان برای روزنامه نگاران است."


گزارشگران بدون مرز مراتب تاثر و تاسف عميق خود را از درگذشت زهرا کاظمي اعلام مي کند. صبح امروز از طريق خانواده ی ايشان مطلع شديم که روزنامه نگار پنجاه و چهار ساله ی ايراني تبار کانادائي که بر اثر ضربه مغزی در بيمارستان بقية الله بستری و در حالت اغما بسر مي برد؛ جان باخته است. اين خبرنگار در سوم تير ماه توسط نيروهای انتظامي در حين تهيه عکس از صحنه های دستگيری دانشجويان، بازداشت شده بود. هنوز مشخص نيست که زهرا کاظمي چگونه در بازداشت به حالت اغما در آمده و به بيمارستان منتقل گرديده است

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که : " ما مقامات رسمي جمهوری اسلامي ايران را به دليل اول دستگيری خودسرانه اين خبرنگار و سپس عدم کمک رساني پزشکي مناسب، مسئول مرگ زهرا کاظمي مي دانيم. مرگ غم انگيز زهرا کاظمي نشان مي دهد که رژيم ايران يکي از بدترين حکومت های جهان برای روزنامه نگاران است." گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامي ايران مي خواهد که با خواست خانواده اين روزنامه نگار مبني بر انتقال پيکر ايشان به کانادا موافقت کند. گزارشگران بدون مرز همچنان خواهان حضور نهادهای مستقل بين المللي در ايران و انجام تحقيق جدی در باره چگونگي اين حادثه است.

زهرا کاظمي برای تهيه ی گزارشي قصد سفر به ترکمنستان را داشته است که توقف اش در ايران با حوادث تظاهرات های شبانه همراه مي شود. اين خبرنگار در سوم تير ماه "ناپديد" و خانواده اش پس از چندين روز بي خبری مطلع مي شوند که دخترشان در بيمارستان بستری و در حالت اغما بسر مي برد. چند روز بعد از اين واقعه محل اقامت ايشان در تهران مورد بازرسي قرار مي گيرد و ماموران انتطامي، وسائل شخصي از جمله مقدار متنابهي پول خارجي، گذرنامه ی کانادايي و دوربين های عکاسي ايشان را به همراه خود مي برند. مقامات ايران اين روزنامه نگار را متهم به جاسوسي کرده بودند.

اتاق زهرا کاظمي در بيمارستان بقية الله تحت کنترل ماموران اطلاعاتي رژيم قرار داشت و فقط به مادر و برخي از مقامات رسمي کانادايي در ايران اجازه داده شده بود که وی را در پشت شيشه ملاقات کنند. اين ملاقات ها امکان مطلع شدن از چگونگي وضعيت اين روزنامه نگار را از نزديک نداد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز