گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16317.html
   دادگاه مدير مسئول، سردبير و اعضای هيأت تحريريه هفته نامه توقيف شده روژهه لات
  
  ۲۷ مرداد -17 اوت 2007

جلسه رسيدگی به اتهامات عبدالله سهرابی مديرمسئول، سامان سليمانی سردبير، فرهاد امين پور و رضا عليپور از اعضای هیأت تحريريه هفته نامه توقيف شده روژهه لات ، شنبه ۲۷ مرداد ماه سال جاری ، در شعبه اول دادگاه کيفری استان کردستان برگزار می شود .

طبق احضاريه ای که به دست وکلای مدافع نامبردگان رسيده ، آنان بايد روزبيست و هفتم مرداد ، درشعبه مزبور حاضر شده و به دفاع از اتهامات انتسابی خود بپردازند . اتهامات اين روزنامه نگاران اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی عنوان شده است .