گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16428.html
  هفته نامه کرفتو در کردستان لغو امتياز شد
  
  ٩دی -30 دسامبر 2007

پرونده انتشارهفته نامه کرفتو به طور دائم باطل شد. سرانجام پس از احضارهای پی در پی مدير مسئول و اعضای شورای سردبيری هفته نامه کرفتو به ادارات اطلاعات، فرماندهی نيروی انتظامی، اطلاعات نيروی انتظامی، اداره عمليات پليس امنيت عمومی و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ و همچنين نااميدی از امکان تغيير نيروی انتقادی کرفتو، روز پنج شنبه گذشته، پرونده انتشار هفته نامه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی خارج از عرف حقوقی به طور دائم باطل شد.

خانم ليلا مدنی صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه و آقايان بهزاد خوشحالی و انور ساعد موچشی اعضای شورای سردبيری هفته نامه؛ پيش ار لغو انتشار هفته نامه بارها از سوی مامورين امنيتی و اطلاعاتی و همچنين افراد ناشناس تهديد می شدند. همچنين دو نفر از خبرنگاران هفته نامه؛ آقايان آکو کردنسب و کاوه جوانمرد، اينک دوران حبس خود را در زندان می گذرانند.