گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article5106.html
  نگاهي به مباني قانوني بازداشت كامبيز كاهه حرفه منتقد
  
-11 مارس 2003

به نقل از وبگرد نوشته هاي روزانه سينا مطلبي

امروز، كامبيز در كنج زندان نشسته و اتهام او نگهداري فيلمهاي غيرمجاز است، فيلمهايي كه تماشا و نگهداريشان براي منتقدي چون كامبيز، يك ضرورت و روال حرفهاي به حساب ميآمد.